Notice: Function add_theme_support( 'html5' ) was called incorrectly. You need to pass an array of types. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.6.1.) in /home/turizamp/public_html/wp-includes/functions.php on line 5831
Flora i fauna – Turistička organizacija Prijepolje
TOPRIJEPOLJE@GMAIL.COM
MENU

Flora i fauna

Prijepoljski kraj predstavlja jedan od značajnih centara biopotencijala. Sa obzirom na složenost prirodno-geografskog kompleksa teritorije, ovaj prostor je jedan od važnijih središta biodiverziteta Srbije. Raznovrsnost i bogatstvo biljnog i životinjskog sveta otvara perspektive za razvoj i afirmaciju održivog turizma uz ekološki pristup.

Biljni svet (Flora)

Prijepoljski kraj je jedan od značajnih centara diverziteta flore, odlikuje se postojanjem staništa više reliktnih i endemičnih vrsta vegetacije. Medju tim vrstama ističu se balkanski endemorelikti koji se karakterišu ograničenim arealom. Jedan od najpoznatijih endemo-relikta jeste Pančićeva omorika (Picea omorica) kojeg ima na lokalitetu „Ravnište“ u kanjonu Mileševke. Planine Jadovnik, Zlatar i Pobijenik odlikuju se bogatstvom i raznolikošću  lekovitog bilja, samoniklog i grmolikog voća, šumskih i livadskih plodova. Na čistim planinskim zaravnima mogu se naći lincura (Gentana lutea), pelin (Artemisia absinthium) i zanovet (Laburnum anagyroides). Žuta lincura je izuzetno retka biljka i zakonom je zaštićena. Nalazi se i na „Crvenoj listi flore Srbije”, kao i u medjunarodnoj zakonskoj regulativi „Habitat directive” kojom se, zbog opštih interesa, posebno reguliše njeno sakupljanje. Tu su još kamilica (Matricaria chammomilla), nana (Menta piperita), hajdučka trava (Achillea millefolium), zova (Sambucus) i jaglika (Primula officinalis) mogu se naći na celom području. Najpoznatiji šumski plodovi su borovnica (Vaccinium myrtillus) i šipurak (Rosa canina). Zastupljena je i većina jestivih gljiva kao što su vrganj (Boletus edulis), lisičarka (Chantarellus cibarius) i smrčak (Morchella conica).

Životinjski svet (Fauna)

Prijepoljski kraj i u faunističkom smislu predstavljaju jedan od značajnih centara diverziteta. Sve značajne vrste visoke i niske divljači karakteristične za Srednju Evropu i umerene širine, ovde su zastupljene. Fauna sisara predstavljena je populacijom mrkih medveda (Ursus Arctos), vukova (Canis lupus), divokoza (Rupicapra rupicapra), srna (Capreoluc capreolus), divljih svinja (Sus scrofa) i risova (Lynx lynx). Od sitne divljači najviše su zastupljeni zec (Lepus europeus), lisica (Vulpes vulpes), jazavac (Meles meles), veverica (Scirus vulgaris), vidra (Lutra lutra) itd.

Fauna ptica je brojna i raznovrasna. U šumama Prijepoljskog kraja žive: jarebica (Rollolus rollolus), veliki tetreb (Tetrao urogallis), divlja patka (Anatidae) i divlja kokoška (Phasianidae). Grabljivice su predstavljene vrstama: suri orao (Aquila chrysaetos), soko (Falconidae), jastreb (Accipitridae), sova (Strigidae) i beloglavi sup (Gyps fulvus). Na planinama su u znatnom broju zastupljene: prepelica (Coturnix coturnix), lasta (Hirundinidia), drozd (Turdidae), kos (Cincidlae), zeba (Fringillidae), kreja (Turdoides rubiginosus), detlić (Picidae), senica (Paridae), čvorak (Sturnidae), ševa (Aludidae) i druge vrste.

Posebna pažnja usmerava se ka zaštiti beloglavih supova pa je Udruženje gradjana „Jadovnik ‒ oaza netaknute prirode” od samog osnivanja 2009. godine krenulo sa sprovodjenjem u delo jedno od svojih glavnih ciljeva, a to je ishrana mileševske kolonije beloglavog supa. Pored ovog hranilišta formirano je i hranilište za ostale divlje životinje, pa pored beloglavog supa sada na Kašan po svoj obrok dolaze crni lešinar, suri orao, orao mišar, gavran, mrki medved, vukovi, lisice. Mileševska kolonija beloglavog supa broji oko 50 gnezedećih parova.

Posebnu turističko-ekološku vrednost predstavlja fauna riba. Najznačajnije ihtiografske vrste su: mladica (Hucho hucho), lipljen (Thumallus thumallus), mrena (Barbus barbus), skobalj (Ehondrostoma nosus), klen (Leucus sephalus) i potočna pastrmka (Salmo trutta).