ОСТАЛА ПОДРУЧЈА СА ЗНАЧАЈНИМ ПРИРОДНИМ ВРЕДНОСТИМА

У ОБУХВАТУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ИДЕНТИФИКОВАНА СУ СЛЕДЕЋА ПОДРУЧЈА СА ЗНАЧАЈНИМ ПРИРОДНИМ, ЕКОЛОШКИМ И ЕСТЕТСКИМ ВРЕДНОСТИМА:

1. Значајна подручја за птице (IBA - Important Bird Areas) - Увац и Милешевка, који обухватају источни део територије општине Пријепоље.

Представљају глобалну мрежу подручја од изузетне важности за заштиту птица. Критеријуми на основу којих се одређују ова подручја дефинисани су од стране међународне организације за заштиту птица "Бирдлифе Интернатионал". У Србији постоје 42 оваква подручја, међу којима су и Увац и Милешевка, који обухватају источни део територије општине Пријепоље. Успостављање еколошке мреже подразумева посебан статус заштите еколошки значајних подручја, међу којима су и ИБА подручја. Кроз процес интеграције у ЕУ, РС ће имати обавезу развијања еколошке мреже, у складу са европском Директивом о птицама и Директивом о стаништима. 

2. Значајна подручја за биљке (IPA - Important Plant Areas) - “Клисура Милешевке” и  “Озрен”. 

Представљају мрежу подручја која су од наглашеног значаја за заштиту биљака и њихових станишта. У Србији су значајна подручја за биљке представљена 61-им подручјем, од чега се два таква налазе на подручју општине Пријепоље. То су “Клисура Милешевке” и  “Озрен”. Значајна подручја за биљке представљају елемент будуће националне мреже и еколошке мреже "NATURA 2000".

3. Одабрана подручја за дневне лептире (PBA - Prime Butterfly Areas) - подручје Златара. 

У Србији је проглашено укупно 40 подручја за заштиту дневних лептира. Основ за одабир циљних врста дневних лептира, односно подручја у којима се они налазе представља Европска директива о стаништима (92/43/EEC). Од наведених подручја у Србији, у општини Пријепоље налази се подручје Златара. 

4. Део општине Пријепоље, у границама будућег Специјалног резервата природе “Клисура реке Милешевке” је подручје дефинисано у оквиру “EMERALD mreže”. 

"EMERALD" мрежа је европска еколошка мрежа за очување дивље флоре и фауне и њихових природних станишта. Она функционише упоредо са програмом "NATURA 2000" коју чини европска мрежа заштићених природних подручја. Циљ формирања ове мреже је да обезбеди дугорочни опстанак најугроженијих и највреднијих врста у стаништима Европе.