Предео изузетних одлика “Озрен-Јадовник”

Одликује се високопланинским красом, јединственим кањонима и клисурама и питомим пропланцима карактеристичним за динарске планине Старог Влаха.

Регистрован је као један од најзначајнијих центара диверзитета флоре у Србији. Разноврсност фауне птица и сисара је такође изузетна. Већи број заселака, са посебним етнолошким и споменичким својствима, даје целом простору посебан печат. Површина овог природног добра  износи 10.435,68 ха. Ово подручје је предвиђено за заштиту природних вредности, уз укључивање у мрежу европских подручја значајних са становишта примене Бернске конвенције (EMERALD) и еколошки значајних подручја (NATURA 2000), заштите птица (IBA), биљака (IPA) и лептира (PBA). До проглашења заштићеног подручја, на 120 ха (изванредно изражени планински пашњаци) примењиваће се режим коришћења простора који одговара II степену заштите, а на 1510 ха, III степену заштите.

Jadovnik 3Jadovnik 4Jadovnik 5Jadovnik 6