Опште одредбе


Туристичка организација Пријепоље (у даљем тексту: ТОП) носилац је права да креира и/или објављује садржај те управља интернет страницом (интернет порталом) www.turizamprijepolje.org.rs.


Особа која користи ов
у интернет страницу (у даљем тексту: Корисник), коришћењем исте безусловно пристаје на примену ових Услова коришћења те се сматра да је иста способна прихватити ове Услове коришћења и да схвата све ризике повезане с коришћењем овде објављеног и доступног садржаја.

Кориш
ћење садржаја доступног на овој интернет страници (без обзира је ли исти слободно доступан било којем Кориснику или ограничено доступан примјеном заштићених сустава и апликација информацијске технологије) дозвољено је искључиво на начин и под условима одређеним овим Условима коришћења.

Свако другачије коришћење садржаја доступног на ов
ој интернет страници подлеже одговарајућој правној заштити и примени одговарајућих и правно допуштених мера према Кориснику и/или трећој особи која има корист од таквог коришћења овде доступног садржаја.

Објављени садржај


Садржајем објављеним и доступним на ов
ој интернет страници сматра се текст, графика, заштитни знаци, логотипи, фотографије, фонограми, видеограми и други аудиовизуални садржај, рачунарске апликације и базе података као и сви остали информативни или технички материјали, без обзира на начин приказа, објаве или њихове доступности Кориснику.

Право интелектуалног власништва


Садржај објављен на ов
ој интернет страници заштићен је прописима права интелектуалног власништва па свако његово неовлашћено коришћење може представљати основу за покретање поступка за заштиту права према Кориснику од стране ТОП-а или треће особе која је овлашћени носилац ауторских права.

Карактер објављеног садржаја и одговорност ТОП


Садржај објављен и доступан путем ов
е интернет странице искључиво је информативног карактера и прибављен из извора које ТОП сматра поузданим, без икакве гаранције ТОП-а, било које врсте, изричитог или прећутног, да је исти тачан, потпун и/или прикладан за неку одређену сврху или одређени начин коришћења. Наведени садржај Корисник користи искључиво на властиту одговорност и ТОП се не може сматрати одговорним за било какву штету насталу коришћењем или интерпретацијом истог.

Начин коришћења садржаја


ТОП даје Кориснику ограничену, непреносиву и неискључиву дозволу да разгледа, копира или на други начин користи садржај ове интернет странице, искључиво за своју
личну и некомерцијалну употребу односно у сврху промоције Пријепоља као туристичке дестинације, под условом да тако преузети садржај не мења или нагрђује на било који начин (укључујући и објавом на интернет страници морално непримереног садржаја) те да уз преузети садржај наведе ТОП као извор те име аутора наведеног садржаја.

Начин приступа садржају


Садржај објављен на ов
ој интернет страници могуће је претраживати само применом допуштених метода информатичке технологије, на онај начин и у оној количини и мери у којој је то уобичајено за физичко лице Корисника. Сваки други начин претраживања и/или коришћења садржаја којим се заобилазе заштићени системи и апликације информатичке технологије или приликом којег се користе одређене апликације или алати за симултано преузимање количине података која није уобичајена за физичко лице Корисника, представља повреду заштићеног права ТОП-а, за шта Корисник сноси одговарајућу материјалну, казнену или прекршајну одговорност.

Право промене садржаја


ТОП задржава право промене, укидања (привременог и трајног) било којег садржаја или услуге на ов
ој интернет страници, без обавезе претходне најаве, и у било којем тренутку.

Линкови на спољашње садржаје


Ов
а интернет страница садржи и информације трећих особа и/или линкове на друге интернет садржаје. ТОП ни у ком случају не одговара за садржај на спољним изворима података до којих могу водити линкови са ове интернет странице, нити одговара односно упућује на начин и услове коришћења тих садржаја.

Заштита приватности


ТОП поштује приватност својих Корисника ове интернет странице. Податке из процеса регистрације, те остале податке о Кориснику неће се давати на увид трећој страни нити ће исти бити доступни трећој страни осим у случају када је таква обавеза регули
сана важећим прописима.

ТОП може у складу са законом прикупљати одређене податке о Корисницима доби
јене током коришћења ове интернет странице. Тако прикупљене податке ТОП користи искључиво у сврху побољшања функционалности ове интернет странице и њеног садржаја како би те исте додатно усмерила и прилагодила корисницима.

ТОП се обавезује да ће, у складу с важећим прописима, чувати приватност Корисника ове интернет странице, осим у случају кршења ових У
слова коришћења или поступања Корисника на начин који је супротан правним прописима.

Регистровани корисници


Регистр
ацијом на овој интернет страници, Корисник је обавезан проћи поступак регистрације, унети тачне податке, те изабрати корисничко име и лозинку.

ТОП задржава право укинути или ускратити могућност коришћења корисничког рачуна и/или једне или више услуга за које је корисник регист
рован, без претходне најаве или/и објашњења.

ТОП не сноси одговорност за штету насталу укидањем корисничког рачуна или/и једне или више услуга за које је Корисник регистр
ован, као ни за штету насталу неовлашћеном употребом корисничког рачуна од стране трећих особа.

Измене услова коришћења


ТОП задржава право измене ових У
слова коришћења у било којем тренутку те није нити ће бити одговоран за могуће последице произашле из таквих промена. Наведене промене ступају на снагу даном објаве на овој интернет страници.